Posted on

Wahlowend & Programm – Pitt Klein (Kandidat zu Waldbëlleg)

→ version française en bas

Léif Matbiergerinnen a Matbierger,

Den 8. Oktober entscheede mir doriwwer, wéi mer eis Gemeng an Zukunft gestalte wëllen. Ech trieden u fir e Neiufank, bei deem d’Matbestëmmung vun alle Biergerinnen a Bierger, souwéi eng sozial an ökologesch Entwécklung vun eiser Gemeng am Zentrum stinn. Als Kandidat ass et mäin Zil, d’Leit staark ze maachen a sech zesumme fir méi bezuelbare Wunnraum, eng inklusiv Gemengeplanung a fir méi Rechter op Matbestëmmung anzesetzen.

Dofir wëll ech Iech häerzlech alueden de Freideg 29. September 2017 um 18:00 Auer an de Café Dina zu Waldbëlleg ze kommen, fir datt ech meng Iddie virzestellen a mir gemeinsam u Projete fir déi nächst 6 Joer schaffe kënnen.

Ech freeë mech besonnesch bei dëser Geleeënheet och den aktuellen Deputéierte vun déi Lénk, den David Wagner, zu Waldbëlleg begréissen ze kënnen, dee fir Froen an Diskussiounen zur Verfügung wäert stoen.

Als aktive Member vun déi Lénk si mir folgend Punkte besonnesch wichteg:

  • regelméisseg Versammlunge fir d’gemeinsam Planung vu gréissere Projeten;
  • d’Erweiderung vun de Fräizäitméiglechkeeten a vun de Matbestëmmungsrechter vun a fir d’Kanner aus eiser Gemeng;
  • Fortbildungsméiglechkeeten, eng no Sozialberodung an en Ausbau vun Ënnerstëtzungsstrukture fir manner privilegéiert Biergerinnen a Bierger;
  • den Ausbau vum ëffentlechen Transport, besonnesch bei Veranstaltungen am noen Ëmfeld vun der Gemeng a bei Feierdeeg.

Weider Punkte fann Dir a mengem Wahlprogramm, deen ech Iech hei dobäi geluecht hunn.

Falls Dir nach Froen, Umierkungen oder weider Themen hutt déi Iech

um Häerz leien, géif ech mech freeën, wann Dir Iech mat mir a Verbindung setzt:

pitt.klein@dei-lenk.lu.

Mat frëndleche Gréiss,

Pitt Klein


Cher(e)s concitoyen(ne)s,

Le 8 octobre, nous déciderons de la future conception de notre commune.

Je présente ma candidature dans l’optique d’un renouveau. Au cœur de ma démarche se trouvent la participation citoyenne, ainsi que le développement social et écologique. En tant que candidat, mon objectif est de renforcer les citoyen(ne)s et de m’engager pour plus de logements abordables, un développement communal inclusif et le renforcement du droit à la participation de chacune et chacun.

J’ai le plaisir de vous inviter le vendredi 29 septembre 2017 à 18h00 au Café Dina à Waldbillig (4 rue de Christnach) pour vous présenter mes idées et pour travailler ensemble avec vous sur des projets pour les 6 prochaines années à venir.

Je me réjouis tout particulièrement de la présence du député déi Lénk David Wagner lors de cette soirée à Waldbillig, qui se tiendra également à disposition pour répondre à vos questions.

En tant que membre actif de déi Lénk, les points suivants me tiennent particulièrement à cœur:

  • réunions régulières pour la planification commune de projets de grande envergure;
  • l’augmentation de l’offre de loisirs pour les enfants de notre commune et de leur participation aux décisions qui les concernent;
  • une offre de formations continues, une assistance sociale proche du citoyen et le développement de structures de support pour les citoyen(ne)s moins favorisé(e)s;
  • le développement des transports publics, en particulier pendant les jours fériés et lors d’événements dans la région.

Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter mon programme électoral joint à ce courrier.

Si vous avez des questions, remarques ou autres, n’hésitez pas à me contacter: pitt.klein@dei-lenk.lu

Cordialement,
Pitt Klein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *