Posted on

Pressekonferenz – 3 Prioritéiten an 8 Lëschten fir d’Gemengewahlen


→ version française en bas

Fir d’Gemengewahlen 2017 proposéiert déi Lénk e kohärenten a glafwierdege Programm, dee ronderëm dräi zentral Themen opgebaut ass: eng Demokratiséierung vun den Entscheedungsprozesser, der Schafung vu bezuelbarem Wunnraum an eng Gemengeplanung, déi op eng sozial an ökologesch Entwécklung. Mat 145 Kandidatinnen a Kandidaten an 8 Gemengen proposéiert déi Lénk eng wierklech Alternative fir ronn 250.000 Awunnerinnen an Awunner.

D’Gemeng muss sengen Awunnerinnen an Awunner gehéieren. D’Leit staark maachen heescht eng aner Aart a Weis vu Politik anzeféieren, déi de Biergerinnen a Bierger d’Méiglechkeet bitt, sech erëm aktiv an d’Entscheedungsprozesser anzebréngen. Partizipatioun, Transparenz a Rechenschaftspflicht sinn d’Schlësselwierder, déi sech wéi e roude Fuedem duerch de Programm vun déi Lénk zéien. Gläichzäiteg muss all Mënsch kënnen déi selwecht Rechter wouer huele fir eng solidaresch Gesellschaft opzebauen an all Form vun Diskriminatioun muss bekämpft ginn. Déi 3 wichtegst Fuerderungen:

 • D’Matbestëmmung vun de Leit stäerken, mat reegelméissege Consultatiounen op Quartiers- a Gemengenniveau.
 • Den Afloss vun de BiergerInnen op d’Entwécklung vun der Gemeng vergréisseren, mat der Hëllef vun engem partizipative Budget.
 • Direkt Matbestëmmung bei wichtegen Decisiounen aféieren, mat Referenden op lokalem Plang.

D’Leit staark maachen heescht awer och, hinnen e Stéck Kafkraaft erëm ze ginn. Bäi der Wunnengskris, déi fir vill Mënschen eng existenziell Kris ass, gëllt et dréngend ze handelen. déi Lénk setzen sech säit ville Joren dofir an, datt dës wichteg Problematik an den Zentrum vun der politescher Debatt réckelt an huet eng ganz Panoplie vu Mesuren ausgeschafft, déi sech an dräi Beräicher opsplécken: d’Spekulatioun bekämpfen an dat bestehend Potential notzen, massiv ëffentlech bauen an d’Rechter vun de Locatairë stäerken. Déi 3 wichtegst Fuerderungen:

 • D’Gemenge mussen hir Verantwortung huelen an all finanziell a gesetzlech Méiglechkeeten notze fir selwer bezuelbar Lokatiounswunnengen ze bauen.
 • D’Gemenge mussen d’Spekulatioun bekämpfen an d’Potential u Bauterrain’en a Wunnengsbestand ausnotzen. Dat sollen se mat engem Dispositif erreechen, dee vun der proaktiver Kontaktopnahm mat BesëtzerInne vun eidele Wunnengen a broochleienden Terrain’en bis zu enger gestaffelter Besteierung geet, sou wéi och am Pacte Logement virgesinn.
 • D’Gemenge mussen d’Locataire schützen an d’Moyen’en vun de lokale Mietkommissiounen notzen an ausbauen.

Donieft ass et wichteg, sech an de Gemenge fir eng sozial an ökologesch Entwécklung anzesetzen. Wirtschaftleche Wuesstem mëscht nëmme Sënn, wann doduercher d’Liewensbedingunge vun allen Awunner verbessert ginn. Staark ëffentlech Servicer, eng gerecht Besteierung, en efficacen ëffentlechen Transport an den Ausbau vun den erneierbaren Energië sinn nëmmen e puer Ziler vun engem Programm, deen eng credibel Alternativ bitt fir e reelle politesche Wiessel. Déi 3 wichtegst Fuerderungen:

 • D’Gemengenentwécklung muss ganz an ëffentlecher Hand an demokratesch organiséiert sinn. Mir si géint all Privatiséierung vu Gemengeservicer a wäerten net op de Modell PPP (“Partenariat public-privé”) zréckgräifen.
 • Mir wëllen d’Ëmwelt an d’Klima schützen an d’Liewensqualitéit vun de BiergerInne garantéieren. Den effikassen Ausbau vum ëffentlechen Transport an der Gemeng an eng Gemengeplanung zugonschte vu FoussgängerInnen a Cyclisten si fir eis wichteg Prioritéiten.
 • D’Gemenge musse méi an d’Produktioun vun erneierbaren Energien ënnert ëffentlecher Kontroll aklammen an dobäi och individuell Initiativen an dezentral Kooperativen ënnerstëtzen.

Staark Lëschten

déi Lénk presentéiere representativ Lëschte mat engagéierte Kandidatinnen a Kandidaten an 8 Gemengen, dorënner déi 7 gréisste Gemenge, mat insgesamt 250.000 AwunnerInnen: Déifferdeng, Diddeleng, Esch/Uelzecht, Hesper, Lëtzebuerg, Péiteng, Suessem a Stroossen. Par Rapport zu de leschte Gemengewahle sinn 2 nei Lëschten derbäi komm, wat déi aktuell Dynamik vum Mouvement ënnersträicht.

Bäi den 145 Kandidatinnen a Kandidate stellen d’Fraen d’Hallschent (72 vun 145 = 49,7%). 20% vun de Kandidatinnen a Kandidaten hu keng lëtzebuerger Nationalitéit an den Altersduerchschnëtt léit bei 46 Joer.

Den Détail vun de Lëschte fannt dir hei. De Kaderprogramm steht hei.


Pour les élections communales 2017, déi Lénk propose un programme axé autour de trois thématiques phares : la démocratisation des processus de décision, la mise en place de logements à des prix abordables et la planification communale au service d’un développement social et écologique. Présentant 145 candidats dans huit communes, déi Lénk propose une véritable alternative à plus de 250.000 habitant-e-s.

La commune doit appartenir à ses habitants. D’Leit staark maachen, c’est introduire une autre façon de concevoir la politique en donnant aux citoyennes et citoyens la possibilité de se réapproprier les processus de décision. Participation, transparence et redevabilité sont les mots clés de ce renouveau qui s’étendent comme un fil rouge à travers le programme du mouvement déi Lénk. En même temps, il s’agit de garantir les mêmes droits pour tous en misant sur la solidarité et de lutter contre toute forme de discrimination. Nos trois revendications principales :

 • Renforcer la démocratie participative à l’aide de consultations publiques régulières au niveau des quartiers et de la commune.
 • Augmenter l’influence des citoyen-ne-s sur le développement de la commune à travers un budget communal participatif.
 • Introduire la démocratie directe pour les décisions importantes avec des référendums au niveau communal.

D’Leit staark maachen, c’est aussi redonner du pouvoir d’achat aux habitants des communes. Face à la crise du logement, qui est en réalité une crise existentielle pour bon nombre de citoyennes et citoyens, il faut agir d’urgence. déi Lénk se bat depuis des années pour mettre cette problématique majeure au centre du débat politique et propose un ensemble de mesures efficaces qui s’articulent autour de trois grands axes : enrayer la spéculation et exploiter le potentiel existant, mener une offensive de construction avec des fonds publics et renforcer les droits des locataires. Nos trois revendications principales :

 • Les communes doivent assumer leur responsabilité et exploiter les moyens financiers et légaux existants pour construire des logements locatifs abordables.
 • Les communes doivent combattre la spéculation et exploiter le potentiel foncier et immobilier existant à travers un dispositif englobant la prise de contact proactive avec les propriétaires de logements vides et de terrains en friche et une imposition échelonnée telle que prévue par le Pacte Logement.
 • Les communes doivent protéger les locatairesa. en renforçant les moyens des commissions locatives.

Enfin, il est crucial d’œuvrer pour des communes qui favorisent le développement social et écologique. La croissance économique ne fait sens que si elle est au service d’une amélioration des conditions de vie pour tous les habitants. Des services publics forts, une fiscalité équitable, des transports en commun efficaces et une hausse conséquente de la part des énergies renouvelables ne sont que quelques objectifs d’un programme qui représente une alternative crédible pour un réel changement politique. Nos trois revendications principales :

 • Le développement communal doit rester en main publique et être organisé démocratiquement. Nous nous opposons à toute privatisation de services communaux et au modèle PPP (“Partenariat public-privé”).
 • Nous voulons protéger l’environnement et le climat et garantir la qualité de vie de tou-te-s les citoyen-ne-s. Le développement de transports publics communaux efficaces et un aménagement communal en faveur des piéton-ne-s et cyclistes constituent des priorités.
 • Les communes doivent entrer davantage dans la production d’énergies renouvelables sous contrôle public et également promouvoir des initiatives individuelles ou de coopératives décentralisées pour la production d’énergies alternatives.

Des listes fortes

déi Lénk présente des listes avec des candidat-e-s engagé-e-s  et représentatif/ve/s de l’électorat dans huit communes du pays, dont les 7 les plus peuplées rassemblant environ 250.000 habitants : Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Hesperange, Luxembourg, Pétange, Sanem et Strassen. Par rapport aux dernières élections communales, deux nouvelles listes se sont donc ajoutées, ce qui témoigne de la dynamique actuelle du mouvement. S’y ajoute deux candidat-e-s qui se présentent pour le mouvement dans des communes à scrutin majoritaire.

Parmi les 145 candidat-e-s qui se présentent, la moitié (72 sur 145 = 49,7%) est constituée par des femmes. 20% des candidat-e-s n’ont pas la nationalité luxembourgeoise et la moyenne d’âge est de 46 ans.

Le détail de nos listes est disponible ici. Les programme-cadre est accessible ici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *