Posted on

Gläichstellungspolitik

→ version française en bas

Gleichstellungspolitik auf kommunaler Ebene

Muechtmonopoler ofbauen. D’Leit staark maachen.

Déi Betraffe selwer maachen déi bescht Politik an hirem Interessi. Dass d’Gemengen net méi demokratesch funktionéieren a Fraen um Gemengenniveau net genuch repräsentéiert sinn ass ee Probleem. Just 30% Kandidatinnen, 22% gewielte Fraen an 9% Buergermeeschteschen. Wien awer elo de Feeler bei de Frae selwer siche geet, andeems zB. op e mangelnden Interessi verweis, mécht et sech einfach a blent d’Realitéit aus.

Wat steet der Participatioun vun de Betraffene wierklech am Wee?
Et ass kee Mangel un Interessi, mä e Mangel un Zäit.
Et ass kee Mangel u Selbstbewosstsinn, mä e Mangel u Matsproocherechter.
Et ass kee Mangel un Duerchsetzungsverméigen, mä e Mangel u Regelen, déi Gläichberechtegung schafen.
Och un der Spëtzt vun de Gemenge kënnt et gär zu verfilzte Strukturen, an deenen e puer Wéineger d’Muecht monopoliséieren. Bei d’Privilegien an d’Netzwierker kënnt allze dacks nach déi kulturell bedéngten Diskriminatioun opgrond vum Geschlecht.

D’Zil vun déi Lénk ass et net just, méi Fraen un d’Muecht ze bréngen – mä virun allem Muecht anescht ze verdeelen. Mir wëlle verhënneren, dass Politik vun uewen erof gemaach gëtt an dofir d’Matsproochrecht stäerken. Dat mécht all déi Betraffen – a besonnesch d’Fraen – staark.

Frae sinn d’Basis vun de Gemengen

Den Aarbechtsalldag vu Frae spillt sech méi dacks op lokalem Niveau of. An der Grondschoul si vun den Enseignanten iwwer 80% Fraen. Och an de Gemengeverwaltunge sinn d’Fraen an der Majoritéit a kenne sech dowéinst beschtens mat de Besoine vun de Leit an de Gemengen aus. Zum Beispill si gutt 3/4 vun den Ugestallten an den Offices sociaux Fraen. D’Frae sinn och am soziale Liewen an de Gemengen engagéiert. An den Eltereréit vun de Schoulen sinn zum Beispill haaptsächlech Fraen.

30% vun de Frae schaffen Deelzäit (just 6% vun de Männer). Dat féiert och mat dozou, dass d’Liewen an de Gemenge meeschtens vu Fraen organiséiert gëtt. Un Zäit feelt et trotzdeem herno de Fraen. Och bei gläicher Aarbechtszäit maache Fraen am Schnëtt méi wéi dat duebelt vun der Hausaarbecht.

Frae sinn net nëmme gutt lokal verankert, si gehéieren och zu deenen, déi am meeschte vu kommunaler Sozialpolitik betraff sinn. 44% vun den Allengerzéiende si vun Aarmutt betraff – a vun den Allengerzéiende sinn iwwer 80% Fraen. Ganz vill Frae schaffen am Niddreglounsecteur, a fir déi selwecht Aarbecht kréie Frae plazeweis nach ëmmer manner Loun wéi Männer. An de Gemenge gëtt och Sozialpolitik gemaach an eng sozial Wunnengspolitik ass de Schlëssel fir d’Aarmut zu Lëtzebuerg ze bekämpfen. Et si besonnesch Fraen ouni Lëtzebuerger Pass, déi am meeschte vu soziale Problemer betraff sinn – an dat sinn och déi Persounen, déi nach am mannsten an der Gemengepolitik vertruede sinn.

Frae staark maachen

Et gëtt also e groussen Engagement, e grousst Wëssen a Potential bei deene Leit, déi am Moment net genuch vertruede sinn. Et gëtt och e grousse Besoin fir politesch Representatioun an eng Politik fir déi Betraffen. Et gëllt op zwee Weeër gläichzäiteg ze setzen:
– Méi Fraen a wichteg Gremien an a Spëtzepositioune kréien an do stäerken.
– Méi Basisdemokratie schafen, Hierarchien ofbauen an d’Gemenge sozial maachen.

déi Lénk fuerderen konkret:

1) Organisation und Arbeit der Gemeindeverwaltung

Gleichstellungsämter in allen größeren Gemeinden, bzw. auf regionaler Ebene;
– Für eine stereotypenfreie und genderbewusste Kommunikation der Gemeinden in allen offiziellen Publikationen;
– Erhebung und Zurverfügungstellung geschlechtsspezifischer Daten in der kommunalen Statistik;
Schulungen zum Thema Gender und Gleichstellung für das gesamte Gemeindepersonal;
Gleichstellungsbeauftragte innerhalb der einzelnen « Services » der Gemeindeverwaltung. Vernetzung der Gleichstellungsbeauftragten untereinander;
– Verwaltungsinterne Gleichstellungspläne zur Förderung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung und zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben der Gemeindeangestellten.

2) Sichtbarkeit

– Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge soll auf die Parität geachtet werden;
Förderung von sozialen und kulturellen Projekten zu Gleichstellung und LGBTI*;
Straßen und Plätze sollen prioritär nach Frauen benannt werden, um die ungleiche Präsenz im öffentlichen Raum auszugleichen;
– Keine gendernormativen Kleidervorschriften in der kommunalen Gesetzgebung;

3) Demokratie und Geschlechtergerechtigkeit

– Beratende Gleichstellungskommissionen in allen Gemeinden des Landes;
– Entwicklung von kommunalen Gleichstellungsplänen, die sich nicht auf den internen Verwaltungsbereich der Gemeinde beschränken, sondern alle Bereiche auf dem Territorium der Gemeinde einschließen;
Paritätische Besetzung der Gemeindekommissionen;

4) Stadt- und Gemeindeentwicklung

– Ausarbeitung eines kommunalen Haushaltes, der die Gleichstellung von Mann und Frau zum Ziel hat (Gender Budgeting), mit regelmäßig evaluierten Aktionsplänen zur Behebung von Diskriminierungen;
– Gleichberechtigte Raum-Aneignung der Geschlechter unterstützen und darauf bei Planung und Entwicklung der Gemeinde achten. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sowie im Zusammenhang mit dem Schutz vor physischer und psychischer Gewalt im öffentlichen Raum.
– Finanzielle Unterstützung von Frauenhäusern
Finanzielle Unterstützung von Projekten und Aktivitäten von ONG, Vereinen, oder anderen Organisationen welche die Gleichstellung von Frauen du Männern zum Ziel haben.

5) Geschlechtergerechtigkeit in der Wohnungs- und Sozialpolitik

a) Wohnungsbau
– Modell der Mehrgenerationenhäuser insbesondere im Hinblick auf die Wohnsituation von alleinerziehenden Eltern fördern.
b) Kindertagesstätten
– Die Gemeinden müssen dazu verpflichtet sein, genügend Plätze in den Kindertagesstätten zur Verfügung zu stellen.
– Die Kindertagesstätten müssen flexible Öffnungszeiten haben um sich der Lebensrealität der Eltern anzupassen.
– Das Bestimmungsrecht der Eltern über die Bedingungen des Zugangs zur Kinderbetreuung vorziehen.
c) Arbeitsmarkt
– Die Parität ist bei der Einstellungspolitik der Gemeinden unbedingt zu beachten.
– Die Gemeinde sollte Fortbildungen und Workshops zum vereinfachten Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt anbieten oder Organisationen finanziell unterstützen, die in diesen Bereichen auf kommunaler Ebene arbeiten.

6) Integration

– Stereotypenfreie und genderbewusste Jugendhilfe anbieten. Diskriminierungsfreie Jugendhäuser. Freizeitangebote für Jugendliche stereotypenfrei und genderbewusst ausrichten.
– SozialarbeiterInnen und PädagogInnen in genderbewusster Pädagogik ausbilden.
– Programme zur LGBTI*-Sensibilisierung.
– Spezifische Integrationsprogramme für geflüchtete Frauen anbieten.
Erwachsenenbildung und Workshops zur Gender und Gleichstellung anbieten.


Une politique d’égalité à l‘échelle communale

Vaincre le monopole du pouvoir. Renforcer les gens.

Les concernés sont les mieux placés pour faire une politique dans leurs intérêts. Que les communes connaissent un déficit démocratique et que les femmes ne soient pas assez représentées dans la politique communale est un réel problème. Au Luxembourg, seulement 30% des candidats, 22% des élus et 9% des bourgmestres sont des femmes. Il est pourtant trop facile de chercher la faute chez elles, par exemple en renvoyant simplement à un prétendu manque d’intérêt de leur part.

Quels sont les obstacles réels à la participation des concernées? Ce n’est pas un manque d’intérêt, mais un manque de temps. Ce n’est pas un manque d’estime de soi, mais un manque de possibilités à la participation.
Ce n’est pas un manque de volontarisme, mais un manque de règles qui créent l’égalité.

Au niveau communal également peuvent se développer des structures opaques où un nombre restreint de personnes monopolise le pouvoir. A ces privilèges et réseaux d’influence s’ajoute trop souvent une discrimination basée sur le genre.

L’objectif de déi Lénk n’est pas uniquement de porter plus de femmes au pouvoir, mais surtout de répartir le pouvoir autrement. Nous voulons empêcher une politique qui fonctionne uniquement du haut vers le bas et augmenter la participation citoyenne. Cela renforce tous les concernés et particulièrement les femmes.

Les femmes sont à la base des communes

Le quotidien professionnel des femmes se déroule davantage au niveau communal. Dans l’éducation primaire, plus de 80% des enseignants sont des femmes. Il en va de même dans l’administration communale où les femmes sont majoritaires et connaissent ainsi parfaitement les besoins des habitants. Par exemple, trois quarts des employés dans les offices sociaux sont des femmes. Les femmes sont également engagées dans la vie sociale des communes ; les conseils des parents dans les écoles sont par exemple constitués principalement par des femmes.

30% des femmes travaillent à temps partiel (contre 6% seulement pour les hommes). Cela contribue au fait que la vie dans les communes est principalement organisée par les femmes. Elles manquent néanmoins de temps, car à travail égal, les femmes investissent en moyenne deux fois plus de temps dans les tâches ménagères.

Les femmes ne sont pas seulement bien enracinées localement, elles sont aussi davantage concernées par la politique sociale communale. 44% des personnes qui élèvent seules leur(s) enfant(s) sont touchées par la pauvreté et parmi elles, 80% sont des femmes. Beaucoup de femmes travaillent dans des emplois faiblement rémunérés et pour le même travail, les femmes perçoivent souvent encore un salaire inférieur à celui des hommes.

La politique sociale est également menée au niveau communal et une politique sociale du logement est la clé pour combattre la pauvreté au Luxembourg. Ce sont surtout les femmes sans passeport luxembourgeois qui sont touchées par les problèmes sociaux et ce sont aussi elles qui sont les moins représentées dans la politique communale.

Renforcer les femmes

Il existe donc un grand engagement, de très bonnes connaissances et un fort potentiel chez celles qui ne sont pas assez représentées. Il existe également un grand besoin pour une représentation politique et une politique pour les concernés. Il convient de miser sur deux pistes simultanément :
– Amener plus de femmes dans les organes de décisions et des postes à responsabilité.
– Créer plus d’espaces pour la démocratie de base, déconstruire les hiérarchies et mener une politique plus sociale dans les communes.

1) Organisation et travail de l’administration communale

– Des Bureaux d‘égalité dans toutes les communes majeures, respectivement à l’échelle régionale;
– Pour une communication libérée de stéréotypes et consciente de l’égalité de genre dans toutes les publications officielles au sein des communes;
– Création et mise à disposition de données statistiques communales prenant en compte les catégories de sexe;
Formations sur l’égalité et le genre pour l’ensemble du personnel communal;
Des délégué.E.s à l’égalité à l’intérieur des différents « services » de l’administration communale.Mise en réseau des délégu.E.s à l’égalité;
– Des plans de développement de l’égalité internes à l’administration afin de promouvoir l’égalité professionnelle hommes-femmes et pour faciliter l’alliance entre vie professionnelle et vie familiale pour le personnel communal;

 2)Visibilité

– Viser la parité hommes-femmes lors de l’attribution de missions sur le marché public;
Promotion de projets socio-culturels en soutien de l’égalité hommes-femmes et LGBTI*;
Renforcer la visibilité des femmes dans l’espace public, en féminisant entre autres d’avantage les rues et places publiques en leur attribuant les noms de femmes méritantes;
– Pas de prescriptions vestimentaires genrées dans la législation communale

3) Démocratie et égalité des sexes et du genre

– Des commissions consultatives en matière d’égalité dans toutes les communes du pays;
– Développement de plans d’égalité communaux au-delà de l’administration communale interne, qui intègrent tous les domaines du territoire communal;
– Composition paritaire des commissions communales;

4) Développement de la ville et de la commune

– Elaboration d’un budget communal qui se base sur l’égalité des sexes (Gender Budgeting) en association avec des plans d’action régulièrement soumis à évaluation afin de lutter préventivement contre les discriminations;
Encourager l‘appropriation égalitaire de l’espace dans le cadre de la planification et du développement communal. Ceci tient compte de l’alliance entre vie familiale et professionnelle ainsi que de la protection contre la violence physique et psychique dans l’espace public;
– Soutien financier des foyers pour femmes;
– Soutien financier de projets et d’actions pour l’égalité des sexes et de genre menées par des ONG, associations ou d’autres organisations;

5) Une politique de logement et sociale en faveur de l‘égalité de sexes

a) Construction de logements
– Construction de logements selon le modèle des habitations inter-générationnelles, en vue d’améliorer les conditions de logement de parents isolés.
b) Garde d’enfants
– Les communes sont dans l’obligation d’assurer suffisamment de places dans les crèches et Maisons Relais;
– Des horaires d’ouverture plus flexibles et adaptées au rythme de vie quotidien des parents;
– Favoriser le droit de détermination des parents sur les conditions d’accès à la prise en charge de leurs enfants;
c) Marché du travail
– Soumettre à vigilance le principe de la parité dans la politique d’embauche des communes;
– La commune devrait établir une offre de fomation continue et d‘ateliers pour faciliter la réinsertion sur le marché du travail, et/ou soutenir financièrement des organisations locales compétentes en la matière;

6) Intégration

– Promouvoir des Services de la jeunesse agissant contre les stéréotypes et conscients de la problématique de genre;
– Développer des Maisons de jeunesse appliquant une politique anti-discriminatoire interne ;
– Concevoir une offre de loisirs non-stéréotypée et avertie du genre pour les adolescents ;
– Former les travaill.eur.EUSE.s sociaux.ALES et pédagogues autour de la question du genre;
– Programme de sensibilisation LGBTI*;
– Concevoir une offre de programmes d’intégration spécifiques pour les femmes réfugiées;
– Concevoir une offre de formations et d’ateliers pour adultes sur le genre et l’égalité.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *